Kataliste

Som en karateklubb i Shito-ryu-tradisjonen, trener vi flere kata enn i de fleste andre karateskoler. Kofukans kataliste inkluderer flesteparten av kataene fra de historiske hovedgrenene i karate, Shuri-te, Tomari-te og Naha-te, i tillegg til kata fra mindre karateskoler som Uechi-ryu og Ryuei-ryu. Dette gjør at man gjennom å trene Shito-ryu får muligheten til å fordype seg i hele spekteret av tradisjonell karate.

Fra Kenwa Mabuni

 • Shiho-Sanshiki
 • Roppo-Hijiate
 • Juroku
 • Shinpa

Itosu-ha, Shuri-te

 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Naihanchin Shodan
 • Naihanchin Nidan
 • Naihanchin Sandan
 • Bassai Dai
 • Bassai Sho
 • Kosokun Dai
 • Kosokun Sho
 • Shiho-Kosokun
 • Jion
 • Jiin
 • Jitte
 • Rohai Shodan
 • Rohai Nidan
 • Rohai Sandan
 • Wanshu
 • Chinto
 • Chintei
 • Useishi (Gojushiho)

Matsumora-ha

 • Matsukaze (Wankan)
 • Koshiki Rohai (Matsumora-no-Rohai)

Kenwa Mabuni – kata «Suparinpai»

Higaonna-ha, Naha-te

 • Sanchin
 • Tensho
 • Gekisai Ichi
 • Gekisai Ni
 • Saifa
 • Seienchin
 • Seisan
 • Seipai
 • Kururunfa
 • Suparinpai
 • Sanseiru
 • Shissochin
 • Koshiki Suparinpai

Fra Seishō Aragaki

 • Niseishi (Nijushiho)
 • Unshu
 • Sochin

Fra Chōtoku Kyan

 • Annanko

Fra Kakuho/Bái Hè Quán

 • Nipapo
 • Hakucho (Hakutsuru, Haffa, Paiho)
 • Papuren
 • Papuren Ni
Choki Motobu – kata «Naihanchin»

Fra Uechi-ryu

 • Uechi Sanchin
 • Higaonna Seisan
 • Sanrinryu (Santairyu)

Fra Ryuei-ryu

 • Anan
 • Heiku
 • Paiku
 • Pachu

Andre kata (varianter)

 • Tomari-no-Bassai
 • Matsumura-no-Bassai
 • Matsumura-no-Seisan
 • Chatan’yara-no-Kosokun

Kobudokata

 • Shushi-no-Kon
 • Sakugawa-no-Kon
 • Hamahiga-no-Tonfa
 • Tsukenshitahaku-no-Sai
Chōshin Chibana – kata «Bassai»